In mei 2019 was de concentratie koolstofdioxide in de lucht historisch hoog volgens metingen van het Mauna Loa Observatorium in Hawaii. Ook blijkt uit metingen van de World Meteorological Organisation dat juni 2019 de warmste maand in de geschiedenis was. Klimaatverandering is daarom geen vraag maar een feit.

Taiwan wil bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering om een duurzame wereld na te laten aan toekomstige generaties, maar wordt om politieke reden geweerd bij de klimaattop die onder het klimaatverdrag (UNFCCC) van de Verenigde Naties wordt gehouden. Toch blijft Taiwan zoeken naar wegen om aan de internationale aanpak bij te dragen en heeft het de Greenhouse Gas Reduction and Management Act aangenomen met daarin lange termijndoelen voor vermindering van CO2. Ook is er een actieplan voor broeikasgasreductie opgesteld voor de sectoren energie, productie, transport, wonen en werken, landbouw en milieu. Met een duidelijk omschreven routekaart voor nationale CO2-emissiereductie wordt gestreefd naar energietransformatie, omvorming van bedrijven tot groene koolstofarme ondernemingen, ontwikkeling van groen vervoer en het gebruik van koolstofarme voertuigen.
De routekaart voorziet verder in strengere energiebesparende normen voor nieuwbouw, het recycleren van biogas van veehouderijen en van methaan afkomstig van afvalstortplaatsen en industrieel afvalwater.

De afgelopen jaren is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van de duurzame energiesector van Taiwan. Verwacht wordt dat met zonne- en windenergie in 2025 respectievelijk 20 GW en 6,9 GW per jaar wordt gegenereerd. Diverse energiebesparende maatregelen en acties maken deel uit van het infrastructuurontwikkelingsprogramma, geïntroduceerd voor de ontwikkeling van de groene energiesector. Op het gebied van technologisch onderzoek en ontwikkeling richt Taiwan zich op de toepassing van toekomstgerichte materialen, duurzame technologie, geavanceerde energiebesparing en koppeling van slimme systemen aan uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Sinds de lancering van de FormoSat-3-satelliet in 2006, heeft Taiwan meer dan 10 miljoen meteorologische gegevens verzameld en gratis ter beschikking gesteld aan experts en wetenschappers in andere landen voor gebruik bij wetenschappelijk onderzoek. Gegevens die na de lancering dit jaar van de FormoSat-7-satelliet worden verkregen, zullen de nauwkeurigheid vergroten bij het voorspellen van extreme weersomstandigheden en belangrijk bijdragen aan de weersvoorspelling en de aanpak van klimaatverandering in de wereld.

Volgens het UNFCCC deden zich tussen 1997 en 2016 wereldwijd ruim 10.000 gevallen van extreem weer voor, gepaard met verlies van veel levens en verwoeste huizen. Nog steeds wordt de wereld getroffen door crisissituaties als gevolg van klimaatverandering. Het gaat om een mondiaal probleem dat vraagt om een mondiale oplossing.

Dat Taiwan om politieke redenen wordt uitgesloten van internationale organisaties als de UNFCCC, is daarom niet te rechtvaardigen. Deze uitsluiting druist in tegen de geest van klimaatconventies, waarin alle landen worden opgeroepen tot samenwerking bij de wereldwijde aanpak van klimaatverandering. De doelstelling van het Parijsakkoord en het belang van deze oproep aan landen om in actie te komen wordt door deze uitsluiting miskend. Deze schending van het VN-Handvest verzwakt het internationale kader en schaadt het mondiaal belang.

Taiwan staat als een verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap klaar om bij te dragen en zijn ervaring te delen op het gebied van milieubeheer, rampenpreventie, vroegtijdige waarschuwingssystemen, opwaardering naar energie-efficiënte technologieën , hightech-innovatie en de toepassingen ervan. Taiwan kan daarom een waardevolle partner zijn in de wereldwijde aanpak van klimaatverandering.